Център за развитие на човешките ресурси

Центърът за развитие на човешките ресурси организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и с други институции, юридически и физически лица.

Център за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по Програма "Еразъм+" на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Центърът организира работата по подбора, оценяването, финансирането и мониторинга на проектите по Програма "Еразъм+" и извършва консултантска дейност по проектите на тази програма.

Основни функции

Експертна функция

Центърът за развитие на човешките ресурси провежда изследвания и проучвания по актуални проблеми от областта на образованието и обучението в България, заетостта, безработицата и мобилността, професионалното ориентиране и консултиране, кариерното развитие, трансевропейското образователно сътрудничество, които се ползват от МОН, МТСП, Агенцията по заетостта, неправителствени и академични организации, различни професионални общности.

Координационна функция

Центърът за развитие на човешките ресурси координира, консултира и организира българското участие в европейската Програма "Еразъм+".

Информационна функция

Центърът за развитие на човешките ресурси събира, обработва и разпространява информация относно цитираните по-горе области, която постъпва както в резултат на проведените собствени изследвания, така и от чуждестранни източници (Европейска комисия, CEDEFOP и др.). Центърът разпространява това депо от информация сред максимално широк кръг потребители посредством разнообразни форми - семинари, конференции, Интернет страницата, публикации (на хартиен и електронен носител).

Консултативна функция

Центърът за развитие на човешките ресурси предоставя консултантска помощ при изпълнението на проекти, насочени изцяло или частично към развитието на човешките ресурси и финансирани от национални и/или чуждестранни източници.

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност