ЗАПОЧНА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 Януари 2018
« към Други

Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката поставят младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и иновативното. От тях зависи бъдещата конкурентоспособност на нашите икономики. Те ще живеят в обновения Европейски съюз.

Целта на дебата ще бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование и научни изследвания, включително във връзка с осигуряване на достъп до обучение и развитие на умения във всяка възраст, стимулиране на цифровите, предприемаческите и креативните умения, осигуряване на адекватна инфраструктура за образование, обучение и научни изследвания.

Ключов приоритет на Българското председателство ще бъде продължаване работата по пакета на Европейската комисия за „Модернизиране на образованието – инициатива за младежта“ и напредък по Новата програма за умения на Европа. Ще се постави акцент на междинния преглед на Програмата „Еразъм +“ и улесняване на политическите дискусии за нейното бъдеще в контекста на предстоящото предложение на Европейската комисия за новата финансова рамка.

Българското председателство ще работи за постигането на общо съгласие в рамките на Комитета по образование към Съвета по предложението за Препоръка на Съвета за насърчаването на социалното приобщаване и на споделените ценности чрез формално и неформално образование и обучение и по предложението за Препоръка за изменение на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот.

Във връзка с инициативата за създаване на Европейско пространство на образование до 2025 г., начертана в съобщението на Комисията „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“, ще се работи с всички заинтересовани страни за съставяне на план за действие за цифрово образование, развитието на цифровите умения и цифровата грамотност. По темата ще се проведе конференция през април 2018 г. в гр. София.

В сектор „Научни изследвания и иновации“ Българското председателство ще предложи заключения на Съвета за ускоряване на трансфера на знания, включително разширен достъп до научноизследователски резултати от страна на индустрията и обществата в целия ЕС. България ще работи за приемане на Заключения на Съвета за продължаване на изпълнението на проекта Международен експериментален термоядрен реактор – ITER. Освен това ще се предложат и заключения за пътната карта за управлението и финансирането на Европейския облак за отворена наука. Усилията ще бъдат насочени за удължаване срока на Регламента за програма „Евратом“ за научни изследвания и обучения на Европейската общност за атомна енергия (2019-2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт“ 2020 до 31 декември 2020 г. Ще се стартира работата по предложението за Регламент за рамката за сътрудничество във високопроизводителните изчисления (EuroHPC).

Всички актуални новини за предстоящите събития, свързани с Председателството можете да намерите в уебсайта на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз  и в уебсайта на Представителство на Европейската комисия в България

« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност