Предишни консултации в рамките на диалога по въпросите на младежта в ЕС

14 Януари 2020
« към Други

Диалогът по въпросите на младежта в ЕС е наследник на структурирания диалог с младите хора, чиито основи бяха положени в рамките на предишната стратегия на ЕС за младежта за периода от 2010 г. до 2018 г. За да разберете по-добре диалога, можете да погледнете предишните цикли и да видите как техните резултати са използвани за включване на младежта в процесите на вземане на решения в ЕС.

Структуриран диалог, първи цикъл 
„Младежка заетост“
1 януари 2010 г. — 30 юни 2011 г.

Първият цикъл на структурирания диалог бе насочен към водещата тема за младежката заетост, като всяка фаза се основаваше на резултатите, постигнати от предишното председателство. Трите председателстващи Съюза страни, които бяха домакини на конференции на ЕС за младежта и ръководиха процеса, бяха Унгария, Белгия и Испания. Обзор на първия цикъл на структурирания диалог можете да намерите в този сборник, публикуван от департамента за младежта в Министерството на националните
ресурси на Унгария. Освен това можете да прочетете за резултатите от конференцията на ЕС за младежта в Унгария.

Резултати: В края на този 18-месечен цикъл на структурирания диалог Съветът на Европейския съюз прие Резолюция на Съвета, в която се подчертават основните препоръки в рамките на диалога
.

Резултатите бяха взети предвид:

 • в препоръките на Съвета относно насърчаването на заетостта на младите хора с оглед на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и
 • в Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работата с младите хора.

Структуриран диалог, втори цикъл
„Участие на младежите в демократичния живот на Европа“
1 юли 2011 г. — 31 декември 2012 г.

Вторият цикъл на структурирания диалог бе насочен към доминиращия тематичен приоритет за участието на младежите в демократичния живот в Европа, като всяка от председателстващите ЕС страни (Кипър, Дания и Полша) определяше конкретни свои приоритети.

Резултати: В края на този 18-месечен цикъл на структурирания диалог Съветът на Европейския съюз прие Резолюция на Съвета, в която се подчертават основните препоръки в рамките на диалога.

Структуриран диалог, трети цикъл
„Социално приобщаване“
1 януари 2013 г. — 30 юни 2014 г.

Третият цикъл на структурирания диалог бе насочен към социалното приобщаване на младите хора в Европа, като участваха председателстващите ЕС държави — Ирландия, Литва и Гърция. Техните препоръки послужиха за изготвяне на проекти за резолюции на Съвета относно социалното приобщаване и младежкото предприемачество.

Резултати: В края на този 18-месечен цикъл на структурирания диалог Съветът на Европейския съюз прие Резолюция на Съвета, в която се подчертават основните препоръки в рамките на диалога.

Структуриран диалог, четвърти цикъл
„Младежка автономия“
1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г.

Четвъртият цикъл на структурирания диалог бе насочен към младежката автономия, като бе обърнато особено внимание на достъпа на младите хора до права и политическо участие. Трите председателстващи ЕС страни, които участваха в този цикъл, бяха Италия, Латвия и Люксембург.

Структуриран диалог, пети цикъл
1 януари 2016 г. — 30 юни 2017 г.

Петият цикъл на структурирания диалог протече под мотото „Предоставяне на възможности на всички млади хора да участват активно в една разнолика, свързана и приобщаваща Европа — готови за живота, готови за обществото“ и обхвана председателствата на Холандия, Словакия и Малта.

Резултати: Заключителните съвместни препоръки от шестия цикъл бяха приети от Съвета (Образование, култура, младеж и спорт) по време на заседанието му в Брюксел на 22 и 23 май 2017 г. В този цикъл усилията за включване на нови видове организации започват да дават положителен резултат, като се увеличава броят на участващите публични органи и организации на гражданското общество.

Структуриран диалог, шести цикъл
1 юли 2017 г. — 30 декември 2018 г.

Шестият цикъл на структурирания диалог бе посветен на темата „Младежта в Европа — какво предстои“, като той обхвана председателствата на Естония, България и Австрия. Целта на този цикъл бе да се съберат
мненията на младите хора и да се допринесе за създаването на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., приета през ноември 2018 г. В новата стратегия на ЕС за младежта бе въведен диалогът по въпросите на младежта в ЕС, като за основа послужи постигнатото от структурирания диалог. Целта бе да се включат повече вземащи решения лица и млади хора, по-специално такива, чието мнение не се взема предвид и които имат по-малко възможности в областта на вземането на решения и изпълнението на стратегията на ЕС за младежта, за да се насърчат техният граждански ангажимент и политическото им участие.

Резултати: Шестият цикъл бе белязан от приемането на 11 европейски цели за младежта, представени в приложението към Стратегията на ЕС за младежта. Тези цели отразяват вижданията на младите хора в Европа и визията на работещите в областта на диалога с младите хора в ЕС. Целите са:

 • Свързване на ЕС с младежта
 • Равенство между половете
 • Приобщаващи общества
 • Информация и конструктивен диалог
 • Психично здраве и благоденствие
 • Осигуряване на подкрепа на младежта в селските райони
 • Качествена заетост за всички
 • Качествено образование
 • Пространство и участие за всички
 • Устойчива екологосъобразна Европа
 • Младежки организации и европейски програми за младежта

Настоящият седми цикъл 
2019 — 2020 г.

Седмият цикъл се провежда по времето на триото председателства на Румъния, Финландия и Хърватия — от 1 януари 2019 г. до юни 2020 г. 

Тематичният приоритет, избран от триото председателства, е: „Създаване на възможности за младите хора“, като акцентът се поставя върху: 

 • Качествената заетост за всички 
 • Качествената работа с младите хора за всички 
 • Възможностите за младежите от селски райони 

Затова тематичният приоритет е пряко свързан с трите цели на ЕС за младежта: качествена заетост за всички, качествено учене и осигуряване на подкрепа на младежта в селските райони. 

Този цикъл се основава на постиженията на предишния, и по-специално приемането на стратегията и на свързаните с нея цели на ЕС за младежта, които предоставят визия и цели до 2027 г., като целта е да се съберат по-нататъшни идеи за тяхното реализиране чрез политически мерки, програми и действия на европейско, национално и местно равнище.

източник: Европейски младежки портал

https://europa.eu/youth/EU/have-your-say/eu-youth-dialogue_bg 

« към Други

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност