Действай срещу дискриминацията

14 Май 2013
« към Кампании

Дискриминация означава неравно третиране в различни форми, което води до обособяване или разделяне, или поставяне в привилигировано положение на един човек, група от хора или цели общности. С този термин се определя несправедливо, неравноправно третиране на хора според техните пол,  раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и много други признаци.

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е  независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на този или други закони, уреждащи равенство в третирането.  Комисията е със седалище в София и има свои регионални представители в страната, които осъществяват контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) и други закони, уреждащи равенство в третирането. Комисията за защита от дискриминация е създадена и действа като част от националния български механизъм за защита на правата на човека и основните свободи за всички в изпълнение на поети от Република България международни задължения,  както универсални на ниво Организацията на Обединените нации и нейните специализирани учреждения, така и на регионални в рамките на Съвета на Европа и Европейския съюз.

Производството за защита от дискриминация се образува от Комисията по жалба на засегнатите лица; по инициатива на самата комисия или по сигнали на граждани и юридически лица, на държавни и общински органи.

Ако решиш да подадеш жалба за дискриминация до КЗД, имай предвид, че тя трябва да съдържа някои основни параметри, а именно:

1. името или наименованието на подателя;

2. адреса или седалището и адреса на управление на подателя;

3. изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигналът;

4. изложение на исканията към комисията;

5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов представител

За подаване на жалбата не се дължат държавни такси. Комисията извършва проучване по подадената информация в рамките на 30 дни.  Ако се установи, че е налице дискриминация по смисъла на Закон за защита от дискриминация, виновните лица се наказват с глоба от 250 до 2000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.

Видео

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност