"Накратко за Европа" - идеи и препоръки на младежите от Европа

01 Февруари 2018
« към Кампании

 "Накратко за Европа"
100 младежи от цяла Европа представят своите конкретни идеи и препоръки за това как да се осгури добро бъдеще на Европа, след дискусии в контекста на събитието, което се проведе в Брюксел. 
Проектът, през последните две години, достигна до 62 000 младежи чрез поредица от дебати, които се провеждат в цяла Европа.
В резултат на това младите хора са представили дванадесет конкретни  препоръки за бъдещето на Европа:
1. Лесен достъп до информация за младите хора, които искат да се придвижат и да работят в чужбина, с цел насърчаване на младежката заетост.
2. По-широки възможности за младите хора извън съществуващите формати в "Еразъм+" или "Европейски корпус за солидарност" и за по-големи възможности за  езикова подкрепа.
3. Подобряване на имиджа на младите хора на работното място, за да се подчертае техният принос за бизнеса.
4. Организиране на събития на ЕС в селски и отдалечени райони.
5. Повече информация и новини за ЕС на разположение  - чрез иновативни медийни канали на различни езици, като филми/серии и симулационни игри. 
6. Насърчаване на ЕС и  на неговите ценности чрез доброволческа дейност.
7. Насърчаване на критичното мислене и на изследователските умения за борба с фалшивите новини и  с екстремизма - чрез образование. 
8. Подкрепа за: проявите на творчество; създаване на атмосфера и условия за завладяващ учебен процес; организиране на културни събития - за да се ангажират младите хора с политическите въпроси, които ги засягат и  да предлагат възможности за решението им. 
9. Да се изгради модел за подражание за младите хора, който да насърчава правата  им, но  и  да ги поттиква да се мобилизират и да се ангажират.
10. По-широка подкрепа за рециклирането и повече положителните екологични действия.
11. Да се ​​направи по-лесно достъпна информацията за възможностите за използване на транспорт през границите.
12. Разработване на творчески и ангажиращи начини за  промени в поведението - чрез приложение  на театрални / или филмови продукции.
Тези препоръки идват заедно с резултатите от ново проучване на Евробарометър, което показва, че участието на младите хора в доброволчески дейности, организации и избори се е увеличило през последните години.
Изследването, проведено с около 11 000 граждани  - на възраст от 15 до 30 години, през септември 2017 г., показва, че повечето от тях са съгласни с необходимостта от:
- Насърчаване на критичното мислене и на способността за търсене на информация за борба с фалшиви новини и екстремизма (49%);
-  Осигуряване на лесен достъп до информация за преместване и за работа в чужбина (49%);
- Насърчаване на промяната в поведението, чрез екологични инициативи като  - устойчиви транспортни системи или системи за рециклиране в цяла Европа (40%).
Други основни констатации на Евробарометър включват:
- Повече от половината от младите европейци считат образованието и уменията за основен приоритет, който ЕС трябва да се справи.
Защитата на околната среда и борбата с изменението на климата са  на второ място, следвани от заетостта и управлението на миграционните потоци и интеграцията на бежанците;
- Младите хора са били по-активни от предишното проучване, извършено през декември 2014 г. 31% от анкетираните заявяват, че са участвали в организирани доброволчески дейности през последните 12 месеца;
- Повече от половината участват в организации като спортни клубове, младежки клубове или местни НПО;
По-специално, 64% от респондентите заявяват, че са гласували на политически избори през последните 3 години.
Открийте повече информация:
[http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2163] Проучване на Евробарометър
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност