НОВИ Покани по "Хоризонт 2020"

08 Януари 2018
« към Кампании

Покана по "Хоризонт 2020" : Създаване на възможност на общността на консултантите в земеделието да подготвят фермерите за цифровата ера 
Краен срок: 13 февруари 2018 г., 17:00:00 
Предложенията трябва да имат за цел да съберат най-добрите практики в областта на ИКТ и да ги споделят в мрежа от независими консултанти. Предложенията трябва да се основават на съществуващите инструменти за консултации в областта на ИКТ по отношение на биологичните, физическите и икономическите процеси, които осигуряват добавена стойност към настоящите консултантски техники. 
Проектите да развият способността на консултантите да подкрепят земеделските стопани в новите технологии в земеделските стопанства (например роботи, технологии за интернет на нещата, изкуствен интелект), включително свързаните с тях разходи и ползи, както и ролята и позицията на земеделските стопани в цифрова заобикаляща среда. 
Дейностите трябва да осигуряват достатъчно покритие на различните системи за отглеждане и животновъдство и размери на стопанствата във всички държави-членки на ЕС. Дейностите се очаква да следват ключовите тенденции в цифровизацията на селското стопанство и да гарантират, че те са отразени в работата по инструментите за съвети в областта на ИКТ и улесняването на усвояването на равнище ферма.
Проектите да се стремят да си взаимодействат с националните или регионалните мрежи на Европейското партньорство за иновации (EIP) и оперативните групи към ЕПИ и да предоставят информация и да координират своята стратегия със стратегическата работна група към SCAR-AKIS (Постоянен комитет за селскостопански изследвания в областта на селскостопанските знания и иновационни системи - Standing Committee of Agricultural Research on Agricultural Knowledge and Innovation Systems - SCAR AKIS). Специално внимание следва да се обърне на държавите-членки, в които нагласите за обмен на знания и взаимос вързаността в рамките на AKIS са все още ограничени. Трябва да се осъществява връзка със съгласувани проекти на ЕС за цифровизация на селското стопанство.
Консорциумите трябва да обединяват публични и частни консултанти, които имат ежедневен консултантски опит в земеделското стопанство и могат да включват други заинтересовани участници като земеделски стопани, фермерски организации и др. За да се постигнат целите на поканата, проектите следва имат минимална продължителност от четири години и следва да попадат в обхвата на понятието подход с множество участници.
 Покана по "Хоризонт 2020" : Кръгови био-базирани бизнес модели за селските общности 
Краен срок: 23 януари 2019 г. 17:00:00 часа 
Цел на поканата: За да се даде тласък на развитието на био-икономиката в Европа, има нужда от бизнес модели, които да могат да се репликират лесно в различни условия и контекст с относително ниски нива на инвестиции, риск и техническа сложност. По-широк кръг от предприемачи в селските райони трябва да се включат в нововъзникващия био-бизнес сектор, включително фермери, собственици на гори, техните сдружения и малкия селски бизнес. Това ще помогне да се диверсифицира и съживи икономиката и да се създадат качествени работни места в селските райони.
Въз основа на установена система за хранително-вкусовата промишленост, предложенията следва да разглеждат разнообразни допълнителни био-процеси и крайни продукти, които биха могли да бъдат интегрирани в системата и които са жизнеспособни в малък мащаб (на ниво от ферма до селска общност). Проектът следва да тества и демонстрира гехнологичната готовност в кръгова конфигурация.
Предложенията могат да са насочени към всяка комбинация от нехранителни биологични продукти, но проекти, които са съсредоточени предимно върху биогорива или биоенергия, не са допустими. Изборът на източниците на суровини трябва да избягва отрицателното въздействие върху продоволствената сигурност. Предложенията трябва да се съсредоточат върху единна система за хранително-вкусовата промишленост, която трябва да бъде обща в Европа и да предлага висок потенциал за репликация, и може да бъде съчетана с устойчиво управление на природни територии и / или използване на маргинални земи. Трябва да се извърши цялостна оценка (икономическа, екологична и социална) на интегрираната система. Проектът следва да включва бизнес план и набор от варианти и препоръки.
« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност