Защити правата си на потребител

14 Май 2013
« към Кампании

Комисия за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. В сайта на Комисията можеш да намериш всички приложими наредби и закони.

Какви са правата ти, когато стоката, която току-що си закупил, не работи?

Когато стоките се продават на потребителите, те трябва да отговарят на описанието и предназначението си и да притежават задоволително качество.

При несъответствие на закупената от теб стока или услуга, имаш право да предявиш рекламация. При предявяването на рекламацията може да се позовеш на гаранцията, която предоставя Законът за защита на потребителите – законовата гаранция, или на търговската, предоставяна от търговеца. Ти решаваш в зависимост от това коя е с по-изгодни условия за теб.

Ти имаш право на рекламация и за стоки втора употреба и стоки, както и стоки закупени по Интернет.

Какъв е срокът за предявяване на рекламация на стока, когато се позоваваш на законовата гаранция?

Срокът на гаранцията за стоки е 2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.

Ако дефектът или несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. В този период тежестта на доказване на съответствието на стоката с договореното е на търговеца.

Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то ти не можеш да се възползваш от правото си на законова гаранция.

Има изключение от двугодишната гаранция. Това са случаите, в които се касае за стоки, чийто „естествен” живот е по-кратък от 2 години, като например бельо, чорапи и др.

Какъв е срокът за предявяване на рекламация на услуга, когато се позоваваш на законовата гаранция?

Рекламация на услуга може да предявиш до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата.

Важно е преди ползването на услугата да изискаш максимална информация (по възможност в писмена форма) от търговеца – срокове, условия за извършване, вид на влаганите материали, цена, начин на плащане и др.

Къде и как се предявява рекламацията?

Рекламацията се предявява в търговския обект пред търговеца или упълномощено от него лице, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.

Рекламацията се предявява устно или писмено.

Трябва ли да ходя до сервиза или производителя?

Не. Магазинът, от който си закупил стоката, трябва да придвижи рекламацията ти.

Какво трябва да знаеш, когато се позоваваш на законовата гаранция?

За предявяване на рекламация е необходимо да пазиш своята касова бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката.

Търговецът е длъжен да впише рекламацията ти в регистър за рекламации, независимо от това дали я счита за основателна или – не.

Ако търговецът приеме, че рекламацията ти е основателна, то той трябва в едномесечен срок да извърши ремонт на стоката или да я замени с нова.

Срокът започва да тече от датата на предявяване на рекламацията.

Привеждането на стоката с договореното е безплатно за теб.

Не трябва да понасяш значителни неудобства при ремонта на стоката.

Ако търговецът не приведе стоката в съответствие с договора в рамките на месец, имаш право да претендираш за възстановяване на заплатената от теб сума или за отбив от цената на стоката.

Трябва и да знаеш, обаче, че не можеш да претендираш за възстановяване на заплатената сума, ако несъответствието на закупената стока е незначително.

Ако не постигнеш споразумение с търговеца, можеш да подадеш жалба срещу него в най-близкия регионален офис на Комисия за защита на потребителите или по електронната поща. В случай че стоката е закупена извън България, в държава от ЕС,  можеш да се обърнеш към Европейския потребителски център - България

Какво съдържа търговската гаранция?

Търговската гаранция не е задължителна. Тя обвързва този, който я предоставя.

В случай че търговецът предостави гаранция, тя трябва да съдържа следната информация: обхват, срок, териториален обхват, име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията. Трябва да бъде отразено и това, че

независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията, дадена от Закона за защита на потребителите.

Когато си предявил рекламация, позовавайки се на търговската гаранция и рекламацията се удовлетворява чрез замяна на стоката с друга, се запазват първоначалните гаранционни условия. Ако рекламацията ти се удовлетворява чрез ремонт на стоката, то срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Полезни сайтове, на които можеш да намериш информация за защита на твоите права:

Кампания ''Активни потребители"

Кампания за защита на потребителите от нелоялни търговки практики - "Честно ли е"

Европейска комисия - Генерална дирекция "Здравеопазване и потребители"

Европейски потребителски център - България

Видео

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност