Покана за експертна група на високо равнище и стартира обществено обсъждане на фалшиви новини и онлайн дезинформация

27 Ноември 2017
« към Кампании

Европейската комисия стартира обществено обсъждане на фалшиви новини и дезинформации в интернет и призив за създаване на експертна група на високо равнище, представляваща академичните среди, онлайн платформите, медиите и организациите на гражданското общество, за да предлага консултации относно политическите инициативи за противодействие на фалшивите новини и разпространението на дезинформация онлайн.

Консултацията ще събере мнения от всички заинтересовани страни от фалшиви новини в ЕС по отношение на обхвата на проблема и ефективността на доброволните мерки, които вече са въведени от индустрията, за да се предотврати разпространението на дезинформацията онлайн.

Целта е да се разберат по-добре обосновката и възможните посоки за действие на равнище ЕС и / или на национално равнище.

Предлагат се два въпросника: един за гражданите и един за юридически лица и журналисти, отразяващи техния професионален опит с фалшиви новини и онлайн дезинформация.

Консултацията [https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_en] е достъпна на всеки език на ЕС и ще приключи на 23 февруари 2018 г.

Комисията приканва експертите да кандидатстват за групата на високо равнище за фалшиви новини, за да съветват Комисията относно обхвата на явлението, определянето на ролите и отговорностите на съответните заинтересовани страни, възприемане на международното измерение, отчитане на заложените позиции и формулиране на препоръки , Доколкото е възможно, групата трябва да включва няколко представители от всяка сфера на компетентност, независимо дали става въпрос за академични среди или делегати на гражданското общество. Комисията се стреми към балансиран подбор на експертите.

Поканата за кандидатстване [http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=7423] е отворена най-късно до 11 декември 2017 г. Експертната група на високо равнище се очаква да започне през януари 2018 г. и ще работи в продължение на няколко месеца.

Работата на експертната група на високо равнище, както и резултатите от общественото допитване, ще допринесат за разработването на стратегия на равнище ЕС за борба с разпространението на фалшиви новини, която да бъде представена през пролетта на 2018 г.

Прочетете повече: http://bit.ly/2jn4V1i

« към Кампании

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност