Европейската комисия стартира консултация за насърчаване на взаимното признаване на квалификации

06 Февруари 2018
« към Образование

Европейската комисия стартира консултация за насърчаване на взаимното признаване на квалификации и периоди на обучение в чужбина.
За укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура Европейската комисия предлага създаването на Европейско пространство на образование, в което хората могат да се движат свободно, за да учат и провеждат изследвания което ще допринесе  за подобряване на възможностите за  хората и за подобряване на капацитета от умения и компетенции.
Едно от предложените действия (като средство за постигането на това) е  препоръката на Съвета за насърчаване на взаимното признаване на квалификациите / дипломите за висшето образование (на всички нива) и за завършване на средното образование, с признаване на периодите на обучение в чужбина. коментира се и подкрепящ процес за улесняване на признаването на квалификации от средното образование и периодите на обучение в чужбина.
Това предложение бе одобрено от европейските държавни и от правителствените ръководители, на заседанието им, през декември. Целта на предложената препоръка на Съвета е да подкрепи държавите-членки при изпълнението на ангажиментите, поети от тях както чрез Конвенцията за признаване от Лисабон, така и чрез процеса от Болоня.  Държавите-членки и Европейската комисия са приели покана да предприемат конкретни мерки, които ще доведат до подобряване на мобилността, на всички нива на образованието и обучението, чрез насърчаване на взаимното признаване на дипломи и периоди на обучение в чужбина.
Като част от процеса на консултиране, при разработването на настоящата препоръка на Съвета, Европейската комисия приканва заинтересованите страни да попълнят въпросник, който ще бъде от голяма полза при разработването на предложението.
Проучването е на разположение на тук на английски език и ще бъде отворено до 19 февруари 2018 г.
« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност