Бъдещето на Европа: към европейско образователно пространство до 2025 г.

27 Ноември 2017
« към Образование

Дебатът за бъдещето на Европа е в разгара си, Европейската комисия  прие съобщение, в което се излага нейната визия за това как да се създаде Европейско пространство за образование до 2025 г.

Комисията вярва, че е в общ интерес на всички държави-членки е да използват пълния потенциал на образованието и културата като двигатели за създаване на работни места, икономически растеж и социална справедливост, както и средство за изпитание на европейската идентичност в цялото й разнообразие.
По време на среща в Рим през март 2017 г. [http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-767_en.htm] лидерите на Европа се ангажираха да създадат "Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и намират работни места в целия континент. "
Комисията вярва, че образованието и културата могат да бъдат важна част от решението за справяне с предизвикателствата на застаряващата работна сила, продължаващата цифровизация, бъдещите потребности от умения, необходимостта от насърчаване на критическото мислене и медийната грамотност в епоха, в която "алтернативните факти" и дезинформацията могат да се разпространяват онлайн, както и необходимостта от  противопстоене на принадлежността към популизма и ксенофобията.
Европейското пространство на образование трябва да включва:
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-mobility_en.pdf] Осъществяване на мобилността като реалност за всички: чрез изграждане на положителен опит на програмата "Еразъм +" и Европейския корпус за солидарност и разширяването на участието в тях, както и чрез създаването на Европейска студентска карта, която да предложи нов лесен за ползване начин за съхраняване на информация за академичните данни на лицето;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-mutual-recognition-diplomas_en.pdf] Общото признаване на дипломите: чрез иницииране на нов "Процес на Сорбоната" , въз основа на "Процеса от Болоня" да подготви почвата за взаимно признаване на дипломите за висше образование и  справяне на проблема с отсъствието от училище;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-curricula-development_en.pdf] По-голямо сътрудничество по разработването на учебните програми: като се правят препоръки, за да се гарантира, че образователните системи предоставят на всички знания, умения и компетенции, които се считат за съществени в днешния свят;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-language-learning_en.pdf] Подобряване на изучаването на езици: чрез определяне на нов показател за всички млади европейци, които завършват средно образование  - да имат добри познания по два езика, в допълнение към майчиния им език, до 2025 г .;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-lifelong-learning_en.pdf] Насърчаване на ученето през целия живот: чрез стремеж към сближаване и увеличаване на дела на участниците в обучението през целия им живот, с цел да достигнат 25% до 2025 г .;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-innovation_en.pdf] Интегриране на иновациите и на цифровите умения в образованието: чрез насърчаване на иновативно и дигитално обучение и подготовка на нов План за действие в областта на цифровото образование;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-teachers_en.pdf] Подпомагане на учителите: чрез увеличаване на броя им, особено на участващите в програмата "Еразъм+" и в мрежата eTwinning и предлагане на политически насоки за професионалното развитие на учителите и училищните лидери;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-universities_en.pdf] Създаване на мрежа от европейски университети, така че европейските университети от световна класа да могат безпроблемно да работят заедно , както и подкрепата за създаването на училище за европейско и европейско образование;
[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-school-european-transnational-governance_en.pdf] Транснационалното управление;
- [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-education_en.pdf] Инвестиране в образованието: чрез използване на европейския семестър за подпомагане на структурните реформи за подобряване на образователната политика, използване на финансиране от ЕС и [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-education-projects_en.pdf] Инвестиционни инструменти на ЕС за финансиране на образованието и определяне на показател за държавите-членки да инвестира 5% от БВП в образованието;

[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-culture_en.pdf] Запазване на културното наследство и насърчаване на чувството за европейска идентичност и култура: чрез разработване - използване на инерция на 2018 г. Европейска година на културното наследство; - Европейска програма за култура и изготвяне на препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването.

- Укрепване на европейското измерение на Euronews, създадено през 1993 г. от редица европейски обществени радио- и телевизионни оператори, с амбицията да има европейски канал, който да предлага достъп до независима, висококачествена информация с паневропейска перспектива.

Прочетете още:

[http://bit.ly/2hr5tiB] Съобщение: Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура - Приносът на Европейската комисия за срещата на лидерите в Гьотеборг, 17 ноември 2017 г.

[https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-leaders-meeting-education-culture_en] Среща на лидерите на ЕС по въпросите на образованието и културата

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност