МОН публикува списък с приоритетните професионални направления

09 Март 2016
« към Образование

Министерството на образованието и науката публикува списъка с приоритетни професионални направления, за които държавните университети ще получават допълнително финансиране. Като приоритетни са изведени направления, в които има недостиг на специалисти на пазара на труда, които ще се търсят в бъдеще и които са стратегически важни за икономиката на страната, но към които няма голям интерес от страна на кандидат-студентите. Университетите ще получават допълнително целево финансиране от държавата за обучението на студентите в специалностите от тези направления.

Приоритетните професионални направления са:

1. Теория и управление на образованието
2. Педагогика
3. Педагогика на обучението по ...
4. Физически науки
5. Химически науки
6. Биологически науки
7. Науки за земята
8. Математика
9. Информатика и компютърни науки
10. Машинно инженерство
11. Електротехника, електроника и автоматика
12. Комуникационна и компютърна техника
13. Енергетика
14. Транспорт, корабоплаване и авиация
15. Материали и материалознание
16. Архитектура, строителство и геодезия
17. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
18. Металургия
19. Химични технологии
20. Биотехнологии
21. Хранителни технологии
22. Общо инженерство
23. Растениевъдство
24. Растителна защита
25. Животновъдство
26. Ветеринарна медицина
27. Горско стопанство
28. Теория на изкуствата
29. Изобразително изкуство
30. Музикално и танцово изкуство
31. Театрално и филмово изкуство

В доклада към проектопостановлението вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева излага и мотивите си за извеждането на определени професионални направления като приоритетни за държавата:

 "Целевото финансиране на тези стратегически направления е важно в национален план. Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда. В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други. Политиката на държавата следва да бъда насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, интересът на потребителите към които е ограничен, но са важни за икономическия и социалния живот на страната.

...

С предложения акт ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще го мотивира да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най- добрите специалисти. По този начин се цели засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания, в т.ч. и утвърждаването на институциите за висше образование и като научни центрове".

 Три от приоритетните направления ще имат специален статут: "Математика", "Информатика и компютърни науки" и "Комуникационна и компютърна техника". Освен по-голямо държавно финансиране на обучението в специалностите им, за учебната 2016/2017 г. ще се осигурят по 2000 лева за капиталови разходи за всеки студент, записан над броя приети студенти в съответното направление през 2015/2016 г.

« към Образование

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали