Секторна програма Еразъм

18 Май 2013
« към Образование

Секторна програма „Еразъм” е част от Програмата на Европейския съюз за учене през целия живот и е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.
Мобилност на студенти с цел обучение
Студентската мобилност с цел обучение предоставя възможност на българските студенти да се обучават от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година в европейска висша образователна институция – партньор на българския университет, в който се обучава студентът.
Студентски практики (стажове)
Българските студенти имат възможност посредством програма Еразъм да реализират студентски практики в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация – партньор на изпращащия български университет, в който се обучава студентът. Целта е мобилността е придобиване на специфични практически умения за срок от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година.
Допълнителна информация е налична на страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси към МОМН, който управлява Програмата за България. Международният отдел на Вашия университeт също следва да е запознат с условията на Програмата, ако участва в нея и има акредитация (университетска харта) за изпращане и посрещане на студенти по Програмата.
Вижте опита на няколко млади европейци с програмата във видео материала.

Видео

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност