Научи повече за българската образователна система

16 Май 2013
« към Образование

В Република България образователната система се характеризира с централизирано управление от страна на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).

Средно образование

В Република България средното образование е единен етап (гимназиален) с продължителност 4 или 5 години. Гимназиално образование се получава при завършване на ХІІ клас и, за учениците, които искат да продължат образованието си, успешно полагане на държавните зрелостни изпити. То се удостоверява с диплома за завършено средно образование, която е окончателна и позволява на притежателя й да продължи своето общо или професионално обучение. Ако учениците решат да не полагат държавните зрелостни изпити, им се издава удостоверение за завършено средно образование, което, обаче, не им дава право да се запишат във висше училище.
Образованието във всички държавни и общински училища е безплатно. В училищата учениците не се разграничават по полов признак.

Средното образование може да бъде общо (в общообразователни и профилирани училища) и професионално. Общо средно образование се получава в общообразователни училища (с продължителност на обучението 4 години) и профилираните училища (с продължителност на обучението 4 или 5 години). Учениците могат да се запишат в профилирани училища след завършване на VІІ или VІІІ клас, след полагане на изпити (по български език и литература, математика, хуманитарна дисциплина и т.н.).

Висше образование

Към момента системата на висшето образование включва 51 висши училища, които съгласно Закона за висшето образование са държавни и частни, включително университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи. Има 37 държавни висши училища  и 14 частни. Академичната година е разделена на два семестъра и в общия случай продължава 32 академични седмици. Точната дата на началото на всяка академична година се определя от съответното висше училище.

Управлението на системата се осъществява на държавно и институционално ниво. Държавата разработва и осъществява дългосрочна национална политика за развитието на висшето образование и гарантира академичната автономия на висшите училища.

В резултат на активното участие в Болонския процес в България са въведени следните ключови характеристики: 

  • 3-степенна системата за висше образование:
  • Бакалавър - състои се от две нива „професионален бакалавър” и „бакалавър”;
  • Магистър;
  • Доктор. 
  •  Система за натрупване и трансфер на кредити; 
  •  Европейско дипломно приложение.

Бакалавърски програми

Нормалната продължителност на бакалавърска програма е четири години в съответствие с учебната програма и изисква придобиването на най-малко 240 СНТК (ECTS). Бакалавърски програми се предлагат от университети и специализирани висши училища във всички области на науката. Обучението за бакалавърска степен в съответствие с учебната програма предоставя изчерпателна подготовка или специализирано професионално обучение по професионални направления и специалности.

Магистърски програми

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, съчетана със специализация по съответната специалност. За придобиването на ОКС "магистър" се изискват:

- не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 години;

- не по-малко от 120 кредита след придобита образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...";

- не по-малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър".

За обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" се приемат лица, които са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища, т. е. които успешно са издържали държавните зрелостни изпити или лица, които са придобили ОКС "професионален бакалавър по..." или "бакалавър".

Еврипедия представя допълнителни подробности и новини във връзка с образователните системи в Европа.

Схема на образователната система в България

Диаграма - българската образователна система

« към Образование

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност