Стипендии за Московския държавен институт по международни отношения

18 Май 2013
« към Стипендии

Министерство на образованието, младежта и науката обявява конкурс за номиниране на двама студенти – български граждани, за пълен срок на обучение в образователно-квалификационната степен „бакалавър” в Московския държавен институт по международни отношения (МДИМО) от академичната 2013-2014 година

Кандидатите трябва да владеят руски език в степен, достатъчна за усвояване на преподаваните дисциплини, както и втори чужд език. За Факултета по международни икономически отношения се изискват добри познания и по математика.

Записването във факултетите на МДИМО ще бъде предшествано от устен и писмен тест за проверка на знанията по руски език на предложените кандидати, който ще се проведе на 27 юни 2013 г. в института. Всички разходи през този период са за сметка на кандидатите.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

На приетите кандидати се осигурява:

 • Освобождаване от такса за обучение;
 • Настаняване в общежитие срещу заплащане. Общежитието се заплаща предварително за 6 или 12 месеца.

По време на обучението не се предвижда получаване на стипендия. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидатите. Те следва да разполагат с финансови средства за покриване на разходите по пребиваването през целия период на обучение, както и за доброволно медицинско застраховане.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани;
 2. Да са студенти в първи курс, редовно обучение, записани в българско държавно висше училище през учебната 2012-2013 г. за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование;
 3. Да имат успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50;
 4. Да владеят писмено и говоримо руски език на ниво, необходимо за усвояване на преподаваните дисциплини;
 5. Да владеят втори чужд език; 
 6. За икономическите специалности, да имат добри познания по математика;
 7. Да притежават международен паспорт със срок на валидност не по-малък от 18 месеца от началната дата на обучението в Русия. 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с посочен факултет на обучение в МДИМО и списък на приложените документи;
 2. Копие от дипломата за средно образование;
 3. Академична справка за успеха и формата на обучение;
 4. Копие от личната карта;
 5. Автобиографична справка с посочени домашен, електронен адрес, телефони за връзка и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 6. Мотивация за обучение в съответния факултет;
 7. Документи за владеене на руски език и на втори чужд език, или диплома за средно образование с профил по съответния език. Не се изисква за студенти от професионално направление „Филология”, изучаващи съответните езици;
 8. Декларация от кандидата, че е запознат с финансовите условия на обучението, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за пребиваване, личен багаж и застраховки, както и че ежегодно ще удостоверява с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което е приет, че е изпълнил учебните си задължения към МДИМО. 

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, София до 12 юни 2013 г. включително.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 14 юни 2013 г. от 10.00 ч. Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефони 02/9217 530 и 9217 634, както и на интернет-адреса на МДИМО: www.mgimo.ru.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност