Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

03 Януари 2014
« към Стипендии

Министерството на образованието и науката е Програмен оператор за изпълнение на Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 г. Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование.
Програмата дава възможност за мобилност на студенти. Продължителността на периода на мобилност може да бъде от един до четири месеца в рамките на една академична година, при размер на финансовата подкрепа 1200 евро за 1 месец. Средната продължителност на престоя е един семестър. Индивидуалните грантове покриват пътни разноски до 500 евро, квартирни, дневни  разноски за съответния престой, както и медицинска застраховка за пътуването. 
Минималният размер на индивидуалните грантове по този компонент е съответно 1700 евро, а максималният − 5300 евро. 
Мобилността по този компонент може да включва както обучение на студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на приемащата  страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по чужд език и летни училища.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

- Студентите трябва да бъдат български гражданин или граждани на държава-членка  на ЕС или на ЕИП ЕАСТ. 
- Студентите, кандидатстващи за стипендии, трябва да са записани в редовна форма на обучение в акредитирано българско висше училище 
- Специализантите, кандидатстващи за стипендии, трябва да са записани в  акредитирано българско висше училище; 
- Докторантите, кандидатстващи за стипендии, трябва да са записани в редовна  форма на обучение във висше училище или научна организация, получила  програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”. 
- Студентите не трябва да имат невзети изпити в изпращащото висше училище към момента на подаване на документите. 
- Към момента на подаване на документите студентите трябва да не се обучават в първи семестър (за образователно-квалификационна степен „бакалавър”) или в последния семестър на следването. 
- Да има подписано двустранно споразумение за обучение между изпращащата институция на студента и приемащата институция в страната от ЕИП ЕАСТ. 
Споразумението трябва да гарантира прехвърлянето и признаването на образователните кредити. Институции с действащи двустранни споразумения по програма „Еразъм Плюс” могат да организират мобилността си по Фонда за стипендии на ЕИП в рамките на тези споразумения. 

Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2014 г.

Пълният пакет от документи за кандидатстване е наличен в сайта на МОН.

За цялостна информация относно възможностите за участие по програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП”, кандидатите могат да се обръщат към съответните висши училища/научни организации (институционални координатори) или към  г-жа Мими Данева – лице за контакт от екипа на Програмния оператор по Програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП” – тел. 02 424 11 07; email: m.daneva@mon.bg
« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност