Студентски кредити, гарантирани от МОМН

15 Май 2013
« към Стипендии

Всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания, могат да кандидатстват за кредити, гарантирани от Министерството на образованието, младежта и науката:

• български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския

съюз, на друга държава от европейското икономическо пространство

или на Конфедерация Швейцария;

• не са навършили 35 години;

• обучават се в редовна форма;

• нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;

• не са отстранени и не са прекъснали обучението си.

Банките, които отпускат средства по тази схема, трябва да са участници в системата за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа и да имат сключени договори с Министерство на образованието, младежта и науката за да предоставят тази услуга. Към месец май 2013 г. банките, участващи в тази система, са:  Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк  (България) ЕАД и Алианц Банк България АД.

Размерът на лихвата по отпуснатите кредити не може да надвишава 7 процентни пункта, а кредитополучателят не дължи на дадената банка такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

Кредитите са два типа: кредит за заплащане на таксите за обучение и кредит за издръжка.

При първия тип кредит, размерът му е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Размерът на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър. Имайте предвид, че кредитът за издръжка може да бъде отпуснат само при раждане или осиновяване на дете по време на обучението.

Общият размер на кредита трябва да бъде погасен в рамките на 10 години, считано от края на гратисния период, договорен между страните.

Сайтът на Министерство на образованието, младежта и науката предоставя пълната информация, която ти е нужна, за да се запознаеш с условията за отпускане на кредите, както и с нужните документи за това.

« към Стипендии

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност