Покана за представяне на предложения за наблюдение, предотвратяване и противодействие на омразата в интернет 

02 Май 2018
« към Конкурси

Покана за представяне на предложения за наблюдение, предотвратяване и противодействие на омразата в интернет 
Краен срок: 11 октомври 2018 г. 17:00 часа брюкселско време 
Поканата ще подкрепи следните приоритети:
- Проекти, насочени към разработване, проучвания и анализи на социологическия пейзаж и тенденциите в онлайн речта на омразата;
- Проекти за разработване на онлайн алтернативи и контра-наративи и насърчаване на развитието на критичното мислене у интернет потребителите;
- Проекти, насочени към борба с незаконната онлайн реч на омразата в социалните платформи / Интернет компании (съгласно определението в националното законодателство за транспониране на Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с някои форми и прояви на расизъм и ксенофобия чрез наказателното право) и засилване прозрачност относно начина, по който проявите на речта на омразата се разглеждат в онлайн света.
Предложенията, които се основават на дейностите, свързани с прилагането на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, са от особен интерес.
Проекти, насочени към разработването на автоматични технологии/отговори като средство за контранаративи на расисткото и ксенофобското слово, са от особен интерес.
Въпреки че предложенията не е необходимо да бъдат транснационални, добавената стойност на проектите, включващи организации от повече от една участваща държава, е от особен интерес.
Проекти, насочени към справяне с онлайн омразата срещу журналисти, събирането на данни, свързани с онлайн злоупотреби срещу медийните участници, и анализ на въздействието им върху демократичния дебат (като продължение на Годишния колоквиум за основните права от 2016 г.) също са един от приоритетите на поканата.
Проектът може да бъде национален или транснационален.
Заявлението трябва да включва поне две организации (кандидат и партньор).
Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000 EUR.
« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност