Десети годишен конкурс за присъждане на награда “Д-р Илко Ескенази”

24 Март 2014
« към Конкурси

Правилник: 

1. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите "Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

2. Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем,  свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.

Разработките да са насочени към:

За юристи:

 • Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България.
 • Новите правомощия на Европейската централна банка.
 • Правна регулация на възобновяемите енергийни източници.

За икономисти:

 • Икономика на иновациите.
 • Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в периода 2014-2020 година.
 • Икономика на възобновяемите енергийни източници.

Конкурсните работи трябва  да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

 1. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2014 г., както и за  студенти в юридическите и икономическите специалности;
 2. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .
 3. Всяка от двете награди  – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.
 4. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2014 г.  (или в близост до тази дата).

Процедура:

 • Конкурсът е ежегоден
 • Всеки участник може да представи само един труд
 • Не се допускат трудове с повече от един автор
 • Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от май 2012 г.

Необходими документи:

 1. Молба-формуляр със снимка (формулярът може да се изтегли от сайта на фондацията)
 2. Автобиография
 3. Разработките се представят на хартия и  на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

 Срокове:

 • Документите могат да бъдат подадени на място от 7 до 11 април 2014 г. (понеделник-петък), от  14 до 16 ч., или да бъдат изпратени по пощата (пощенско клеймо преди 11 април 2013 г.)
 • Място на подаване:  Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”, 
  София 1504, ул. “Васил Априлов”  № 3.
 • Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително. Кандидатите сами се информират от страницата на фондацията www.cmfnd.org

телефон: (02)  943  00 01

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност