Европейска награда за превенция срещу употребата и нелегалния трафик на наркотици

28 Февруари 2014
« към Конкурси

Съветът на Европа – Група за сътрудничество за борба срещу употребата и нелегалния трафик на наркотици присъжда на всеки две години Европейска награда за превенция срещу разпространението на наркотици сред младите хора. Наградата ще бъде връчена на три младежки проекта, всеки от които ще получи сума от 5000 евро.

Особено внимание ще бъде отделено на иновативни подходи, свързани със съвременните средства за комуникация, като например видео, интернет, мобилен телефон и изпращане на текстови съобщения.

Критерии за допустимост:

1.      Проектът трябва да се осъществява в една или повече от следните страни: държави-членки на Съвета на Европа, държавите-членки от групата Помпиду, както и Алжир, Египет, Йордания, Ливан и Тунис, които са членки на средиземноморската мрежа за сътрудничество в областта на наркотиците и зависимостите (MedNET). Проекти, които работят основно извън посочената географска област, не са допустими за участие.

2.      Проектът  трябва да се реализира от повече от едно лице и да притежава формална структура като управителен комитет или ръководна група. Проектите могат да бъдат спонсорирани от правителството,  управлявани от неправителствени организации, да са в частния сектор или да са организирани от местната общност.
Не е задължително проектите да се реализират с финансиране, за да бъдат допуснати  до участие - те могат да се реализират изцяло на доброволен принцип.

3.      Проектите трябва да бъдат изцяло или основно насочени в превенцията на наркотиците

4.      Могат да участват млади хора, на възраст под 25 години като няма долна възрастова граница за участниците.

Дефиницията за "наркотици" включва: незаконни наркотици, тютюн, алкохол, летливи субстанции (лепило, газове, аерозоли и други), медицински лекарства, когато се злоупотребява с тях. Очаква се проектите-победители да имат дейности, свързани с незаконните дрогi.

Под превенция на наркотици се разбира: превенция на злоупотребата с наркотици чрез набор от методи.

Краен срок: 30 март 2014 г.

Повече информация и начин на кандидатстване може да откриете тук.

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност