ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕРИ 2024

17 Май 2024
« към Конкурси

По настоящата Покана за кандидатстване за Евродеск мултиплаер ще се сключват договори с организации за присъединяване към Евродеск мрежата в България за периода до 2027 г. включително. Целта на поканата е разширяване на националната мрежа от Евродеск мултиплаери, в която да се включат нови организации, които активно работят с млади хора.

КАКВО Е ЕВРОДЕСК?

Мрежата „Евродеск“ е създадена от Европейската комисия (ЕК) и е част от Програма „Еразъм+“. „Евродеск“ има за цел да подпомага разпространението на информация по въпросите на мобилността, образованието и младежта в рамките на обединена Европа, консултирането на организации и млади хора по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Мрежата „Евродеск“ се управлява от национални партньори, определени от правителствата на съответната държава-членка на ЕС и партньорските държави в Мрежата „Евродеск“. Те са координатори на мрежата Евродеск за съответната държава-членка на ЕС и партньорските държави в Мрежата „Евродеск“ и носят отговорността европейската информация да достигне директно до потенциалните потребители.

За България национален партньор по мрежата е Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Той координира цялостната работа на мрежата, работата на мултиплаерите, набира национална информация и я споделя с мрежата „Евродеск“ на европейско ниво. ЦРЧР отговаря на индивидуални запитвания, като може да пренасочва поставените въпроси към други европейски партньори или към местните мултиплаери. „Евродеск-България“ при ЦРЧР отговаря за популяризирането на Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ в страната, за изработването на рекламни материали и брошури. „Евродеск-България“ организира обучения, срещи и информационни събития съвместно с местни партньори.

„Евродеск-България“ има изградена мрежа, състояща се от националния координатор (ЦРЧР) и множество мултиплаери. Националният координатор сключва рамково споразумение с одобрените мултиплаери. Те работят с ЦРЧР и съвместно помежду си.

ВСЕКИ ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕР ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 • кандидатстващата организация трябва да е  юридическо лице с нестопанска цел;
 • кандидатстващата организация е необходимо да осъществява дейности и програми, свързани с целевите групи на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“  и  мрежата „Евродеск“;
 • опитът в разпространяването на младежка информация е предимство;
 • организацията е необходимо да разполага с достъпен офис, с цел да осигури достатъчен поток на млади хора и да има пряк контакт с тях;
 • кандидатът трябва да разполага с необходимия организационен, технически и финансов капацитет, с цел да предоставя безпрепятствено и безвъзмездно достъп до информационната база данни на всички желаещи.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Организации, които кандидатстват за Евродеск мултиплаери и имат финансови задължения към ЦРЧР в размер по-голям от равностойността на 200 (двеста) евро, не са допустими кандидати.

2. Всички кандидатури, които:

 • са на кандидати, закъснели с повече от 5 месеца след датата, на която, съгласно сключен договор между тях и ЦРЧР, е следвало да представят краен отчет за осъществяван от тях проект;
 • са на кандидати с неуредени задължения към ЦРЧР, за период от повече от 5 месеца, след определяне на сума за възстановяване по сключен договор;
 • са на кандидати, вписани в регистър на нередностите, воден от ЦРЧР

няма да бъдат разглеждани.

Продължителност на членството в националната Евродеск мрежа:

С одобрените кандидати за Евродеск мултиплаери ще бъде сключен рамков договор за присъединяване към националната Евродеск мрежа с период на продължителност до края на 2027 г. /края на програмния период на Програма „Еразъм+“/. 

ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В МРЕЖАТА ЕВРОДЕСК:

 • Присъединяване към мрежа от над 2100 мултиплаери в цяла Европа, които работят целево за младежките информационни услуги;
 • Достъп до актуална младежка информация;
 • Възможности за създаване на партньорства;
 • Подкрепа и възможности за обучение /уебинари, наръчници и др./
 • Видимост и разпознаваемост като част от информационна мрежа в 36 европейски държави.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите следва да подадат своите предложения най-късно до 16 юни 2024г. /включително/.

Пакетът за кандидатстване следва да съдържа:

 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Бланка за правен субект на организацията /подписана от официалния представител/
 3. Автобиография на лицето, което ще отговаря за Евродеск от страна на организацията.

Всички документи, подписани (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, се подпечатват и сканирани се изпращат по имейл до:

Михаела Канарчева - mkanarcheva@hrdc.bg

Цветомира Златеваtszlateva@hrdc.bg

За дата на подаване на документите се счита: датата на имейла, която трябва да бъде до 16.06.2024г. включително.

За контакти:

Михаела Канарчева – координатор „Евродеск-България“

        тел.: 02/ 915 50 20, e-mail: mkanarcheva@hrdc.bg

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност