ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕР

19 Февруари 2019
« към Конкурси

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕР

Краен срок за подаване на предложенията – 15 МАРТ 2019г.

По настоящата Покана за кандидатстване за Евродеск мултиплаер ще се сключват договори с организации за присъединяване към националната Евродеск мрежа.  

Какво е Евродеск-България?

Мрежата „Евродеск“ е създадена от Европейската комисия (ЕК) и е част от Програма „Еразъм+“. „Евродеск“ има за цел да подпомага разпространението на информация по въпросите на образованието и на младежта в рамките на обединена Европа. Мрежата „Евродеск“ се управлява от национални партньори, определени от правителствата на съответната страна. Те са координатори на мрежата Евродеск за държавата и носят отговорността европейската информация да достигне директно до потенциалните потребители.

За България национален партньор по мрежата е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Той координира цялостната работа на мрежата, работата на мултиплаерите, набира национална информация и я добавя към софтуера на „Евродеск“. ЦРЧР отговаря на индивидуални запитвания, като може да пренасочва поставените въпроси към други европейски партньори или към местните мултиплаери. „Евродеск“ при ЦРЧР отговаря за популяризирането на Програмата в страната, за изработването на рекламни материали и брошури. „Евродеск“ организира обучения, срещи и информационни събития за местните партньори.

„Евродеск“ България има изградена мрежа, състояща се от националния координатор (ЦРЧР) и множество мултиплаери. Националният координатор сключва рамково споразумение с одобрените мултиплаери. Те работят с ЦРЧР и съвместно помежду си.

Всеки Евродеск Мултиплаер трябва да отговаря на следните изисквания:

 • кандидатстващата организация трябва да е  юридическо лице с нестопанска цел;
 • кандидатстващата организация е необходимо да осъществява дейности и програми, свързани с целевите групи на Програма „Еразъм+“ и  мрежата „Евродеск“;
 • опитът в разпространяването на младежка информация е предимство;
 • организацията е необходимо да разполага с достъпен офис, с цел да осигури достатъчен поток на млади хора;
 • кандидатът трябва да разполага с необходимия организационен, технически и финансов капацитет, с цел да предоставя безпрепятствено и безвъзмездно достъп до информационната база данни на всички желаещи.

Ограничения при кандидатстването:

1. Организации, които кандидатстват за Евродеск точки и имат финансови задължения към ЦРЧР в размер по-голям от равностойността на 200 (двеста) евро, не са допустими кандидати.

2. Всички кандидатури, които:

 • са на кандидати, закъснели с повече от 5 месеца след датата, на която, съгласно сключен договор между тях и ЦРЧР, е следвало да представят краен отчет за осъществяван от тях проект;
 • са на кандидати с неуредени задължения към ЦРЧР, за период от повече от 5 месеца, след определяне на сума за възстановяване по сключен договор;
 • са на кандидати, вписани в регистър на нередностите, воден от ЦРЧР

няма да бъдат разглеждани.

Продължителност на членството в националната Евродеск мрежа:

С одобрените кандидати за Евродеск мултиплаери ще бъде сключен рамков договор за присъединяване към националната Евродеск мрежа с период на продължителност до края на 2020 г. /края на програмния период на Програма „Еразъм+“/. 

Срок за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат своите предложения най-късно до 15 март 2019 г.

Пакетът за кандидатстване следва да съдържа:

 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Съдебно решение или друг учредителен акт на организацията /копие/
 3. Бланка за правен субект на организацията
 4. Автобиография на лицето, което ще отговаря за Евродеск мултиплаера.

Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се подават на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси                          

ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3                             

1000 София

Конкурс за Евродеск мултиплаери

За дата на подаване на документите се счита: датата на пощенското клеймо, която трябва да бъде до 15.03.2019г., включително.

За контакти:

Анжелина Христова, старши експерт, отдел „Младежки дейности“

тел.: 02/ 915 50 15, e-mail: ahristova@hrdc.bg

Борислава Иванова, главен експерт, Дирекция АПДУС

тел.: 02/ 915 50 11, e-mail: bivanova@hrdc.bg

« към Конкурси

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност