Покана за представяне на предложения (EACEA / 10/2018) "Еразъм+"- KA 3

26 Март 2018
« към Еразъм +

Покана за представяне на предложения (EACEA / 10/2018) "Еразъм+" - KA 3: Подкрепа за реформа на политиките - Социално приобщаване и общи ценности: принос в областта на образованието, обучението и младежта.

Поканата ще подкрепи проекти за транснационално сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта.
Тя  се състои от два лота: един за образование и обучение (Лот 1) и един за младежи (Лот 2).
Специфични цели:
ЛОТ 1 - Образование и обучение
- засилване на придобиването на социални и граждански компетентности, насърчаване на знанията, разбирането и приобщаването към общите ценности и основните права,
- насърчаване на приобщаващото образование и обучение и насърчаване на образованието на обучаващите се в неравностойно положение, включително чрез подкрепа на учители, възпитатели и ръководители на образователни институции при справянето с разнообразието и укрепването на социално-икономическото разнообразие в учебната среда,
- засилване на критическото мислене и медийната грамотност сред обучаващите се, родителите и образователния персонал,
- подкрепа за включването на новопристигналите мигранти в качествено образование, включително чрез оценка на знанията и валидиране на предишно обучение,
- насърчаване на цифровите умения и компетентности на цифрово изключените групи (включително възрастните хора, мигрантите и младежите в неравностойно положение) чрез партньорства между училищата, бизнеса и неформалния сектор, включително обществените библиотеки,
- насърчаване на европейските ценности, културното наследство и уменията, свързани с наследството, общата история, междукултурния диалог и социалното приобщаване чрез образование, неформално обучение и учене през целия живот, в съответствие с целите на Европейската година на културното наследство от 2018 г.
ЛОТ 2 - Младеж
- насърчаване на гражданското участие на младите хора чрез развиване на ролята на доброволческата дейност за социално приобщаване,
- предотвратяване на маргинализацията и радикализацията, водещи до насилствен екстремизъм на младите хора.
Проектите трябва да са насочени към:
1. Разпространение и / или разширяване на добрите практики за приобщаващо образование / младежка среда и / или за насърчаване на общи ценности, инициирани по-специално на местно ниво. В контекста на настоящата покана увеличаването на обхвата означава възпроизвеждане на добра практика в по-широк мащаб / пренасянето й в различен контекст или нейното прилагане на по-високо / системно равнище;
2. Разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващо образование и / или младежка среда и насърчаване на общи ценности в конкретен контекст.
Проектите по Лот 1 Образованието и обучението трябва да доведат до резултати като:
- по-широко използване на най-съвременните иновативни подходи в политиката или практиката,
- повишаване на осведомеността, мотивацията и компетентността на образователните лидери и преподаватели по отношение на приобщаващите образователни подходи и насърчаването на общите ценности,
- активно ангажиране на семействата и местните общности в подкрепа на приобщаващите образователни подходи и насърчаването на общите ценности,
- по-широко разпространени и ефективни инструменти за подпомагане на институциите за образование и обучение и доставчиците на обучение при прилагането на приобщаващи образователни подходи и при насърчаването на общите ценности.
Проектите по Лот 2 Младеж трябва да доведат до резултати като:
- подобрени социални, граждански и междукултурни компетенции и умения на младите хора, включително активно гражданство, медии и цифрова грамотност, критична преценка и междукултурно разбирателство; по-голямо участие на младите хора в социалния и гражданския живот;
- усъвършенствани и иновативни начини за сътрудничество или партньорства между сектора на неформалното образование и училищата (например използване на неформални методологии и неформално обучение в рамките на формалното образование за гражданско образование);
- повишаване на осведомеността сред младите хора относно техните основни права и чувство за принадлежност към обществото, по-силно утвърждаване на демократичните ценности и ангажиране в практики на борба с расизма, междукултурен и междурелигиозен диалог и взаимно разбирателство;
- подобрено достигане до младите хора от групи в неравностойно положение (например младежи в ситуация "NEET" или младежи с мигрантски произход) чрез изграждане на синергии с местната общност и оптимално използване на съществуващите мрежи на местно равнище;
- повишаване на капацитета на младежката работа, младежките организации и / или младежките мрежи, които да действат като сили за приобщаване, като дават възможност на младите хора да се ангажират, доброволно и да водят положителна промяна в общността;
- подобрен опит в предоставянето на основна помощ или оборудване на новопристигналите мигранти и бежанци с уменията, от които се нуждаят, за да се интегрират в друго общество или които биха могли да бъдат полезни за реинтеграция в страната на произход, когато конфликтът приключи, както и оценката на културното многообразие в общността;
- по-добра интеграция на новопристигналите мигранти и бежанци и засилен приобщаващ климат в приемащите общества, по-специално чрез планиране и организиране на културни или социални дейности на местно равнище, включващи местните жители и доброволците, където е уместно;
- по-добра информация за социалните медии, уеб сайтове, обществени срещи, за да подкрепим доброволческите усилия на организацията.
Допустимите кандидати са публични и частни организации, работещи в сферата на образованието, обучението и младежта или други социално-икономически сектори или организации, осъществяващи междусекторни дейности (например културни организации, гражданско общество, спортни организации, центрове за признаване, търговски камари, търговия организации и т.н.).
Легитимни са само кандидатури на юридически лица, установени в следните програмни държави:
- 28-те държави-членки на Европейския съюз;
- страните от ЕАСТ / ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
- Страни кандидатки за членство в ЕС: Бивша югославска република Македония и Турция.
Минималното изискване за състава на партньорство за тази покана е 4 допустими организации от 4 различни програмни държави.
Ако мрежите участват в проекта, консорциумът трябва да включва поне две организации, които не са членове на мрежата (ите), а консорциумът трябва да представлява най-малко 4 отговарящи на условията държави.
Дейностите трябва да започнат или на 31 декември 2018 г.; 15 или 31 януари 2019 г.
Продължителността на проекта трябва да бъде между 24 и 36 месеца.
Бюджет
Общият бюджет, който е на разположение за съфинансиране на проекти, е 14 000 000 EUR, разпределени както следва:
Лот 1 - Образование и обучение 12 000 000 EUR
Лот 2 - Младеж 2 000 000 EUR
Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 80% от общите допустими разходи по проекта.
Максималната безвъзмездна помощ за проект ще бъде 500 000 евро.
Краен срок: 22 май 2018, 13:00 CET.
Текст на поканата: http://bit.ly/2GTNrS9

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност