Европейският парламент одобри Програма "Еразъм +"

19 Ноември 2013
« към Еразъм +

Днес Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари.

Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро1, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата. Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци. Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+" също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.


„Радвам се, че Европейският парламент прие „Еразъм+", и съм горда, че успяхме да осигурим увеличение на бюджета от 40 % в сравнение с текущите ни програми. Това е знак за ангажимента на ЕС към образованието и обучението. „Еразъм+" ще спомогне също и за борбата с младежката безработица, като даде на младите хора шанса да увеличат знанията си и подобрят квалификацията си чрез обучение или работа в чужбина. В допълнение към безвъзмездните средства, които ще се предоставят за отделни лица, по линия на „Еразъм+" ще се подпомагат също така партньорства, чрез които да се улесни преходът от образование към заетост, и ще се подкрепят реформи за модернизиране и повишаване на качеството на образованието в държавите членки. Това е от изключително значение, ако искаме младото поколение да се сдобие с квалификацията и уменията, от които се нуждае, за да пожъне успех в живота", заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Програмата „Еразъм+" има три основни цели: две трети от бюджета са предназначени за възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в рамките на ЕС и извън него; с останалите средства ще се подпомагат партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО, както и реформи, с които се цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда.
В новата програма „Еразъм+" се обединяват всички сега действащи програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм", „Леонардо да Винчи", „Коменски", „Грюндвиг"), програма „Младежта в действие", както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус", „Темпус", ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Така за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности, като са опростени и други елементи, което също ще улесни достъпа до програмите.

Кой може да се възползва от програма „Еразъм+"?
2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина, като са предвидени и 450 000 стажа;
650 000 учащи се в системата на професионалното образовани и чиракуващи ще получат безвъзмездни средства, за да учат, преминат обучение или работят в чужбина;
800 000 учители, университетски преподаватели, обучаващи, работещи в образованието и специалисти, работещи с младежи ще могат да преподават или да преминат обучение в чужбина;
200 000 студенти в магистърски програми, преминаващи пълния цикъл на магистърската степен в чужбина, ще могат да получат гаранции за заеми;
над 500 000 младежи ще имат възможност да участват в доброволчески дейности в чужбина или в младежки програми за обмен;
над 25 000 студенти ще получат безвъзмездна помощ за съвместни магистърски степени, при които обучението се провежда в най-малко две висши учебни заведения в чужбина;
125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции, предлагащи образование за възрастни, младежки организации и предприятия ще получат финансиране за установяването на 25 000 „стратегически партньорства", чиято цел е да се насърчат обмяната на опит и контактите с пазара на труда;
3 500 образователни институции и предприятия ще получат подкрепа за създаването на над 300 „алианса на знанието" и „секторни алианса на уменията", за да се повиши пригодността за заетост и да се поощрят иновациите и предприемачеството;
600 партньорства в сферата на спорта, в това число европейски прояви с нестопанска цел, също ще получат финансиране.

Контекст
„Еразъм+" стартира в момент, в който близо шест милиона младежи в ЕС са без работа, като равнищата на младежка безработица в Испания и Гърция са над 50 %. Същевременно има над 2 милиона свободни работни места, като една трета от работодателите съобщават, че срещат трудности при намирането на служители с необходимите умения. Това показва, че в Европа е налице значително несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. „Еразъм+" ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение и придобиване на опит в чужбина.
Успоредно с това ще бъдат повишени качеството и адекватността на европейските системи на образование, обучение и дейности за младежта чрез подпомагане на професионалното развитие на работещите в системата на образованието и работещите с младежта, както и чрез сътрудничество между сферите на образованието и труда.
Мобилността сред студентите и чиракуващите също така повишава мобилността на работници между държавите членки, тъй като тези, които вече са учили или преминали курс на обучение в чужбина, са по-склонни да пожелаят да работят в чужбина в бъдеще.
В бюджета от 14,7 милиарда евро са отчетени прогнозните стойности за инфлацията. Очаква се да бъдат отпуснати допълнителни средства за мобилност във висшето образование и изграждане на капацитет по отношение на държави извън ЕС. Не се очаква да бъде взето решение относно тези допълнителни бюджетни средства преди 2014 г.

В „Еразъм+" за пръв път е предвиден бюджетен ред за спорта. Така в седемгодишен период по програмата ще бъдат отпуснати около 265 милиона евро за развиване на европейското измерение в спорта, като ще се способства за справянето с трансграничните заплахи за спорта, като уговарянето на изхода от спортни състезания и допинга. Програмата също така ще подпомага транснационални проекти, в които участват организации в областта на масовия спорт и с които се насърчават например доброто управление, социалното приобщаване, двойните кариери и физическата активност за всички.
Следващи стъпки

Предложението бе прието днес от Европейския парламент. Очаква се Съветът (държавите членки) да го приеме в рамките на идния месец. Програма „Еразъм+" ще стартира през януари 2014 г.

« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност