Предложението на Европейската комисия за програма "Еразъм" - до 2025 година

05 Юни 2018
« към Еразъм +

Европейската комисия предложи следващата програма "Еразъм", която има амбицията да следва визията на Комисията да работи за създаването на Европейско образователно пространство до 2025 г., както е посочено в съобщението ѝ от 14 ноември 2017 г. "Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура".
За новата програма "Еразъм" Комисията предлага да увеличи бюджета си до 30 милиарда евро от 2021-2027 г. с 25,9 милиарда евро за образование и обучение, 3,1 милиарда евро за младежта и 550 милиона евро за спорт.
Целта е:
- Увеличаване на броя на бенефициентите: чрез удвояване на бюджета на програмата ще бъде възможно да се подпомогнат до 12 милиона души между 2021-2027 г., три пъти повече от настоящия финансов период. Бенефициентите включват ученици, студенти от  областта на висшето образование, стажанти, учители, обучители, младежки работници, спортни треньори, както и учащи в професионалното образование и обучение и персонала за обучение на възрастни, включително и тези, които участват в програмата ErasmusPro.
- Да се ​​достигне до хора от всички социални среди: чрез нови формати и по-лесен достъп за по-малките и местни организации, новата програма ще улесни участието на хората в неравностойно положение.
- изграждане на по-конкретни отношения с останалата част от света: сътрудничеството с трети страни също ще бъде подсилено чрез комбинация от физическа и виртуална мобилност.
- да се съсредоточи върху насърчаването на перспективни в различни учебни области: зподобрената програма ще обърне повече внимание на сферите на обучение като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна.
- Насърчаване на европейска идентичност с опит в пътуването: новата инициатива DiscoverEU ще даде на младите хора възможност да открият културното наследство и разнообразието в Европа.
В работния документ на [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-actions-erasmus-programme-swd_en.pdf] Евродеск е посочен в КЛЮЧОВА ДЕЙСТВИЕ 3 в раздела Дейности за разпространяване и повишаване на осведомеността:
Този раздел ще подкрепя събития, кампании и други дейности, които ще информират гражданите и организациите за програмата "Еразъм" и за политиките на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Също така ще допринесе за идентифицирането и разпространението на добри практики, както и на успешни проекти от подкрепените проекти - чрез Платформата за резултатите от програмата "Еразъм", с цел да им се осигури по-голяма видимост и да бъдат мащабирани на местно, национално и европейско равнище.
По-специално, това действие ще подкрепи Европейската седмица на младежта, Европейската седмица на професионалните умения, Европейската седмица на спорта, Форума за образование, обучение и младеж, специални награди за спорт или подобни дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
Освен това, това действие ще подкрепи мрежата Eurodesk, която повишава информираността сред младите хора относно възможностите за мобилност с учебна цел и ще ги насърчава да станат активни граждани.
Тези действия ще бъдат управлявани от Комисията или от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, въпреки че те ще се изпълняват както на европейско, така и на национално равнище.
научете повече:
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en ]Legal proposals & factsheets 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-establishing-erasmus-regulation_en.pdf ]Establishing Erasmus: education, training, youth and sport – Proposal for a Regulation COM(2018)367 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-establishing-erasmus-annex_en.pdf ]Establishing Erasmus: education, training, youth and sport – Annex to Proposal for a Regulation COM(2018)367
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-actions-erasmus-programme-swd_en.pdf ]Main actions implementing the Erasmus Programme – Staff working document COM(2018)276
« към Еразъм +

Календар

Информационни материали

Европейски корпус за солидарност