Стани мултиплаер

Структура на Евродеск мрежата

Евродеск функционира на три различни нива:
- Европейска мрежа;
- Национални партньори;
- Местни или регионални представителства.Европейска мрежа.
Европейската мрежа се състои от всички национални, местни и регионални бюра Евродеск. Тя има общ работен план и методи на работа на информационните точки във всички страни. Философията на Евродеск изисква качеството на
предоставяните услуги във всички страни да отговаря на определени стандарти, които се определят от Общото
събрание на националните Евродеск партньори. Брасълс линк (Brussels link), който е ситуиран в Брюксел функционира като централен офис на програмата и контролира осъществяването й в страните-членки. Той обобщава и обработва получената от европейски и национални източници информация и търси подходящи форми за предоставянето й на младите хора. С тази цел е разработен и специализиран софтуер, който улеснява систематизирането на младежката
информация, както и достъпа до нея. Специализираният софтуер позволява всички Евродеск партньори на
Европейско, национално и регионално ниво да бъдат в непрекъснат контакт, което подпомага обмена на информация и полезни практики помежду им.

Национални партньори

Националните партньори на Евродеск са определени от правителствата на съответната страна. Те са координатор на програмата за тази страна и носят отговорността европейската информация да достигне директно до нейните потребители – младите хора. 
В България национален партньор по програмата е "Център за развитие на човешките ресурси” /ЦРЧР/. Той координира работата на регионалните партньори, набира национална информация и я добавя към вътрешната мрежа на Евродеск. Националния партньор отговаря на индивидуални запитвания като може да пренасочва запитването към други европейски партньори или към местните регионални представители. Националния партньор отговаря за популяризирането на програмата в страната, изработването на рекламни материали и брошури. Националния партньор организира обучения и срещи на местните партньори.

Местни и регионални представителства

Всеки национален Евродеск партньор се насърчава да изгради и поддържа местни или регионални Евродеск мрежи като своя подкрепяща структура в страната.
Условията и реда на откриване на такива представителства се определят от националния координатор.

Регионален партньор на Евродеск в България може да бъде всяка нестопанска организация, която отговаря на критериите определени от ЦРЧР.

Кандидатстване

За получаването на лиценз за регионална Евродеск точка, желаещите организации трябва да подадат
формуляр по образец в офиса на програма Евродеск – България.
Програма Евродеск – България, ЦРЧР
ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 4
София 1000

Лицензиране

Регулярно, в зависимост от възможностите за откриване на нови регионални Евродеск точки, експертна комисия на ЦРЧР ще разглежда заявленията за кандидатстване.

Договор за партньорство

Организациите получили лиценз за регионален Евродеск партньор ще сключват рамков договор за партньорство с ЦРЧР. В него ще бъдат упоменати правата и задълженията на регионалния партньор. В случай на неизпълнение на договора, лиценза на регионалната Евродеск точка ще бъде отнеман.

Изисквания към регионалните партньори на програма Евродеск

Всяка регионална точка на Евродеск трябва да отговаря на следните изисквания:
- Кандидатстващата организация е с нестопанска цел;
- Кандидатстващата организация осъществява дейности и програми, свързани с младите хора.
Опитът в разпространяването на младежка информация е предимство;
- Организацията има изграден офис с достъп до Интернет;
- Организацията разполага с компютърно оборудване с минимални параметри:
Кандидатстващата организация е с нестопанска цел;
- Организацията разполага с компютърно оборудване с операционна 
система Windows XP/Vista/7
- Организацията разполага със служител, който целодневно да предоставя информация и консултации на заинтересованите;
- Организацията е съгласна да предоставя безпрепятствено и безвъзмездно достъп на всички желаещи до информационната база данни.

Права и задължения на регионалните Евродеск партньори

Регионалните Евродеск точки получават:
- достъп до информационната база данни на Евродеск;
- достъп за работа в мрежата на Евродеск чрез софтуера на Евродеск;
- обучение за работа със софтуера Евродеск;
- обучение за предоставяне на информационни услуги и консултации;- право на участие в срещи на националните и
регионални партньори на Евродеск;
- възможност за участие в изготвянето на стратегията за бъдещото развитие на програмата на национално ниво;
- рекламни материали и съдействие за популяризиране на програмата на национално ниво.
Регионалните Евродеск точки се задължават да:
- да предоставят безвъзмездно и безпрепятствено информация и консултации на младите хора и организации в региона;
- да набират информация за младежки организации и инициативи от региона;
- да участвуват активно в националната мрежа Евродеск;
- да популяризират дейността на Евродеск;
- да пишат статии;
- да се отчитат за дейността си пред националния координатор на програмата в България.

Отчитане

Отчитането става чрез попълване на on-lain форма подадена от националния координатор към всички членове на националната мрежа.

Приложения

Формуляр за кандидатстване172 KB
НАРЪЧНИК ПО ЕВРОДЕСК1.39 MB
ЗЛАТНИ ПРАВИЛА276.58 KB

Видео

Календар

Анкета

Какво знаете за ТСА?

Всички анкети »

Информационни материали